Právní upozornění

1. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ A PODMÍNKY POUŽITÍ

Mohu zaručit, že se nacházíte ve 100% bezpečném prostoru, proto je v souladu s informační povinností obsaženou v článku 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu uvedeno níže:

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ODPOVĚDNÉ

Jak je uvedeno v zákoně 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, sděluji, že:

Název mé společnosti je: Miguel Miro Calatayud, Od této chvíle «Michel». Moje NIF je 21807226Y Moje sídlo je v C/San Bartolomé, El Campello E-mail: info@guiasdigitales.com Moje sociální aktivita je: blogování, digitální marketing a SEO.

1.2. ÚČEL WEBOVÉ STRÁNKY.

Služby poskytované osobou odpovědnou za web jsou následující:

Prodej školení a služeb v oblasti digitálního marketingu a SEO. Spravujte seznam předplatitelů a uživatelů přiřazených ke kurzu. Poskytování obsahu na blogu Spravujte svou síť poboček a obchodníků a také správu jejich plateb.

1.3. UŽIVATELÉ:

Přístup a / nebo použití této webové stránky připisuje podmínku UŽIVATELE, který z uvedeného přístupu a / nebo používání souhlasí s těmito podmínkami použití, nicméně pouhým používáním webové stránky neznamená začátek vztahu pracovní / komerční žádný.

1.4. POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A ZACHYCOVÁNÍ INFORMACÍ:

1.4.1 POUŽÍVÁNÍ WEBU

Webové stránky https://guiasdigitales.com/dále (dále jen „WEB“) poskytují přístup k článkům, informacím, službám a datům (dále jen „obsah“), které vlastní Michel, UŽIVATEL přebírá odpovědnost za používání webových stránek.

UŽIVATEL souhlasí s vhodným použitím obsahu nabízeného prostřednictvím svých webových stránek a s výslovnou, ale nikoli omezující povahou, že je nebude používat k:

a) vykonávat nezákonné činnosti, nezákonné nebo v rozporu s dobrou vírou a veřejným pořádkem; b) šířit obsah nebo propagandu rasistické, xenofobní, pornograficko-ilegální povahy, obhajující terorismus nebo útočící na lidská práva; (c) poškozování fyzických a logických systémů https://guiasdigitales.com/, jejích dodavatelů nebo třetích stran, zavádění nebo šíření počítačových virů nebo jakýchkoli jiných fyzických nebo logických systémů, které pravděpodobně způsobí výše uvedené škody; (d) pokoušet se přistupovat a případně používat e-mailové účty jiných uživatelů a upravovat nebo manipulovat s jejich zprávami.

Michel si vyhrazuje právo stáhnout všechny komentáře a příspěvky, které porušují respekt k důstojnosti osoby, jsou diskriminační, xenofobní, rasistické, pornografické, ohrožují mládí nebo dětství, veřejný pořádek nebo bezpečnost nebo které by podle jeho názoru nebyly vhodné k publikaci.

V každém případě, Michel nenese odpovědnost za názory vyjádřené uživateli prostřednictvím blogu nebo jiných participačních nástrojů, které mohou být vytvořeny, v souladu s ustanoveními platných předpisů.

1.4.2 ZACHYCOVÁNÍ INFORMACÍ
  • - Kontaktní formulář, kde UŽIVATEL musí vyplnit pole pro e -mail, předmět a jméno.
  • – Přihlašovací formulář, vyplnění UŽIVATELŮ potřebných polí pro získání kurzu s poli jméno, příjmení, adresa, město, země, stát, PSČ, email a heslo.
  • – Sledovací soubory cookie v souladu s následujícími pravidly.
  • - Navigace a IP adresa: Při procházení těchto webových stránek uživatel automaticky poskytuje webovému serveru informace týkající se vaší IP adresy, data a času přístupu, hypertextového odkazu, který jim byl předán, vašeho operačního systému a použitého prohlížeče.

Bez ohledu na výše uvedené se uživatelé mohou kdykoli odhlásit ze služeb poskytovaných společností Michel nebo údaje poskytnuté UŽIVATELEM v souladu s aktuálními předpisy o ochraně údajů. Stejně tak, jak přihlášením k odběru tohoto webu, tak i komentářem na kterékoli z jeho stránek a/nebo záznamů, uživatel souhlasí:

Nakládání s vašimi osobními údaji v prostředí WordPress v souladu s jeho zásadami ochrany osobních údajů.

přístup k Michel k údajům, které podle infrastruktury WordPress potřebuje uživatel poskytnout buď pro přihlášení do kurzu, nebo pro jakýkoli dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.

Stejně tak informujeme, že informace našich uživatelů jsou chráněny podle našich Ochrana osobních údajů.

Aktivací předplatného, ​​kontaktního formuláře nebo komentáře uživatel rozumí a přijímá, že:

Od chvíle, kdy si předplatíte nebo přistoupíte k jakékoli placené službě, Michel má přístup

a: Jméno a e-mail nebo jiné údaje nezbytné pro fakturaci, vytvoření souboru řádně registrovaného v Generálním rejstříku Španělské agentury pro ochranu údajů s názvem „UŽIVATELÉ WEBU A PŘEDPLATITELÉ“ nebo v případě nákupu , bude přihlášen k odběru souboru „ZÁKAZNÍCI A/NEBO DODAVATELÉ“ s přístupem ke jménu, příjmení, e-mailu, ID a úplné adrese.

V každém případě Michel si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění upravit prezentaci a konfiguraci webu https://guiasdigitales.com/, jakož i toto právní upozornění.

2. DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ:

Michel sama nebo jako nabyvatel je vlastníkem všech práv duševního a průmyslového vlastnictví svých webových stránek, jakož i prvků na nich obsažených (jako jsou například obrázky, zvuk, zvuk, video, software nebo texty; ochranné známky nebo loga, barevné kombinace, struktura a provedení, výběr použitých materiálů, počítačových programů nezbytných pro jeho provoz, přístup a užívání atd.), vlastnictví Michel nebo jeho poskytovatelů licencí. Všechna práva vyhrazena.

Jakékoli použití, které nebylo dříve autorizováno Michel, bude považováno za závažné porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví autora.

Reprodukce, distribuce a veřejné sdělování, včetně způsobu zpřístupňování, celého obsahu tohoto webu nebo jeho části, pro komerční účely, jakýmkoliv médiem a jakýmikoli technickými prostředky, je bez souhlasu webu výslovně zakázáno. z Michel.

UŽIVATEL se zavazuje respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví, která vlastní Michel, Prvky webu můžete pouze prohlížet bez možnosti jejich tisku, kopírování nebo ukládání na pevný disk vašeho počítače nebo na jiné fyzické médium. UŽIVATEL se musí zdržet mazání, pozměňování, obcházení nebo manipulace s jakýmkoli ochranným zařízením nebo bezpečnostním systémem, který byl nainstalován na stránkách Michel

Je přísně zakázáno sdílet licenci pro použití s ​​více lidmi, každá licence je osobní a nepřenosná a vyhrazuje si pro nás tolik občanskoprávních a trestních žalob, které nám pomohou chránit naše práva, vše pod trestem spáchání trestného činu proti duševní vlastnictví umění. 270 a ss trestního zákoníku s trestem odnětí svobody až na 4 roky.

3. VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

Michel nenese v žádném případě odpovědnost za škody jakékoli povahy, které by mohly být způsobeny, například: kvůli chybám nebo opomenutím v obsahu, kvůli nedostupnosti webové stránky, - která bude pravidelně zastavovat kvůli technické údržbě – stejně jako pro přenos virů nebo škodlivých nebo škodlivých programů v obsahu, přestože přijal všechna nezbytná technologická opatření, aby se tomu zabránilo.

4. ÚPRAVY

Michel si vyhrazuje právo provádět na svých webových stránkách úpravy, které považuje za vhodné, bez předchozího upozornění, přičemž může měnit, odstraňovat nebo přidávat jak obsah a služby poskytované prostřednictvím něj, tak způsob, jakým jsou prezentovány nebo umístěny na jeho webových stránkách.

5. ZÁSADY ODKAZŮ

Osoby nebo subjekty, které mají v úmyslu vytvořit nebo vytvořit hypertextový odkaz z webové stránky jiného internetového portálu na web Michelmusí splnit následující podmínky:

  • Úplná nebo částečná reprodukce jakékoli ze služeb nebo obsahu webových stránek není povolena bez předchozího výslovného souhlasu Michel
  • Nebudou vytvořeny žádné přímé odkazy nebo odkazy na obrázky nebo obrázky, ani rámy s webovými stránkami Michel, bez vašeho výslovného předchozího souhlasu.
  • Na webových stránkách nebudou uvedeny žádné nepravdivé, nepřesné nebo nesprávné údaje Michelani o službách nebo jejich obsahu. S výjimkou znaků, které jsou součástí hypertextového odkazu, nebude webová stránka, na které je zřízena, obsahovat žádnou značku, obchodní název, označení provozovny, označení, logo, slogan nebo jiné rozlišovací znaky patřící Michel, pokud to posledně jmenovaný výslovně nepovolí.
  • Vytvoření hypertextového odkazu nebude znamenat existenci vztahů mezi Michel a vlastníka webové stránky nebo portálu, ze kterého je vytvořena, ani znalost a přijetí Michel služeb a obsahu nabízených na uvedeném webu nebo portálu.
  • Michel nenese odpovědnost za obsah nebo služby zpřístupněné veřejnosti na webové stránce nebo portálu, ze kterého je hypertextový odkaz vytvořen, ani za informace a prohlášení v nich obsažené. Michel může zpřístupnit uživateli připojení a odkazy na jiné webové stránky spravované a kontrolované třetími stranami. Tyto odkazy mají výhradní funkci usnadnit uživatelům vyhledávání informací, obsahu a služeb na internetu, aniž by v žádném případě byly považovány za návrh, doporučení nebo pozvání k jejich návštěvě. Michel neprodává, neřídí ani dříve nekontroluje ani neschvaluje obsah, služby, informace a prohlášení dostupná na uvedených webových stránkách. Michel nepřebírá žádnou odpovědnost, a to ani nepřímo nebo subsidiárně, za škody jakéhokoli druhu, které mohou vzniknout z přístupu, údržby, používání, kvality, zákonnosti, spolehlivosti a užitečnosti obsahu, informací, komunikace, názorů, ukázek, produktů a služby existující nebo nabízené na webových stránkách, které nespravuje Michel a jsou přístupné přes Michel

6. PRÁVO NA VYLOUČENÍ

Michel si vyhrazuje právo odepřít nebo odejmout přístup k portálu a/nebo nabízeným službám bez předchozího upozornění, na vlastní žádost nebo žádost třetí strany, těm uživatelům, kteří nedodržují tyto Všeobecné podmínky používání.

7. OBECNÉ ZÁSADY

Michel bude stíhat porušení těchto podmínek i jakékoli nesprávné použití svých webových stránek a uplatňovat veškerá občanskoprávní a trestní řízení, která mohou odpovídat zákonu.

8. ZMĚNA SOUČASNÝCH PODMÍNEK A TRVÁNÍ

Michel Podmínky zde stanovené můžete kdykoli upravit, přičemž budou řádně zveřejněny tak, jak jsou zde uvedeny. Platnost výše uvedených podmínek bude záviset na jejich vystavení a bude platná, dokud nebudou změněny jinými náležitě zveřejněnými.